Kế hoạch và hướng dẫn triển khai hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia

 • Trước 18h, 19/01/2019
  Thống nhất danh mục mã định danh theo trục:
  Đơn vị thực hiện: BNĐP
  • Rà soát danh mục mã định cấp 1 khai báo trên hệ thống QLVB đã khớp với danh mục đang khai báo trên Trục hay không? Nếu có sai lệch đề nghị cập nhật theo danh mục đang khai báo trên Trục, chi tiết nhÆ° sau:

   (Chi tiết)
 • 18h, 19/01/2019

  Cắt chuyển
  Đơn vị thực hiện: VPCP, VNPT
  • Cập nhật chuyển đổi hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia lên phiên bản  2.0.
 • 18h, 19/01/2019 - 24/01/2019
  Xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có)
  Đơn vị thực hiện: BNDP, VPCP, VNPT
  • Thá»±c hiện gá»­i nhận VBĐT liên thông theo quy trình xá»­ lý nhÆ° trước đây.
  • Nếu có vướng mắc, phát sinh BNĐP trao đổi với các đầu mối hỗ trợ của VNPT, VPCP theo các kênh hỗ trợ đã được thiết lập trước đây.
  • Thay đổi khoá bảo mật của các tài khoản liên thông
 • 19/01/2019 - 31/01/2019
  Chuyển đổi từ SS dùng chung sang SS dùng riêng cho 56 BNĐP đã sẵn sàng trong giai đoạn thử nghiệm trước đây:
  Đơn vị thực hiện: VPCP, BNĐP, BCY, cục BĐTƯ, VNPT
  • Mở kết nối mạng
  • Cấp phát và cài đặt CA của BCY cho các máy chủ SS
  • Cấu hình phần mềm QLVB liên thông qua SS dùng riêng
 • 25/01/2019 -17/02/2019
  Nâng cấp phần mềm QLVB để gửi nhận trạng thái xử lý văn bản:
  Đơn vị thực hiện: BNĐP
  • Các BNĐP đã thá»­ nghiệm trong giai đoạn trước đây và các BNĐP đã sẵn sàng sau thời điểm cắt chuyển
 • 25/01/2019 -17/02/2019
  Nâng cấp phần mềm QLVB đáp ứng các nghiệp vụ mới trong QĐ 28:
  Đơn vị thực hiện: VPCP, VNPT
  • Các BNĐP có phần mềm đã sẵn sàng
 • 20/2/2018
  Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia